MÓJ ADRES...  CAŁY ŚWIAT !
AGTOTURYSTYKA Piekoszów, Łosień

Podróżnik

Jan KoziełMOŻNA ZWIEDZAĆ
.Rejony chronione
 • Góra Rzepka Rezerwaty przyrody wychodnie skał dewońskich; ślady dawnego górnictwa rud ołowiu
• Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy Parki krajobrazowe Park obejmuje ochroną fragment górotworu świętokrzyskiego. Reprezentuje wysokie wartości tak w zakresie przyrody żywej, jak i nieożywionej. Urozmaicona morfologia i zróżnicowane pokrycie roślinne, oraz możliwość obserwacji na powierzchni kolejnych faz rozwoju geologicznego tego rejonu, to niektóre z walorów Parku. Na szczególną uwagę zasługują obszary krasowe związane z występowaniem skał węglanowych. Procesy krasowe widoczne na powierzchni, doprowadziły w głębi górotworu do tworzenia się jaskiń, z których najbardziej popularna w Polsce jesJaskinia Raj.
Obok wybitnych wartości geologicznych i krajobrazowych obszar Parku charakteryzuje się bogactwem i zróżnicowaniem szaty roślinnej. Wśród siedlisk leśnych występują bory sosnowe i mieszane, dąbrowy, grądy, olsy i łęgi. Flora naczyniowa obejmuje ponad 1000 gatunków, z których 69 objętych jest całkowitą ochroną, 12 częściową, a 42 gatunki są szczególnie rzadkie i zagrożone.Również wśród fauny bezkręgowej występuje wiele rzadkich gatunków. Wśród kręgowców występują chronione gady, płazy, ptaki i ssaki (m. in. nietoperze zimujące w jaskiniach i szczelinach skalnych).Ważnym walorem Parku jest również bogata warstwa historyczno-kulturowa. Występują tu pierwsze ślady pobytu człowieka paleolitycznego i jedne z najstarszych ośrodków osadniczych Małopolski.
 • Góra Zelejowa Rezerwaty przyrody wzgórze zbudowane z wapieni paleozoicznych z widocznymi zjawiskami krasowymi; rzadkie i chronione gatunki roślin wśród nich m.in. zawilec wielkokwiatowy (Anemone silvestris)
• Góra Żakowa Rezerwaty przyrody Pozostałości dawnego górnictwa skalnego i kruszcowego, naturalnych wapiennych form skałkowych oraz lasu kserotermicznego z licznymi gatunkami roślin chronionych.
 • Jaskinia Raj Rezerwaty przyrody jaskinia krasowa w wapieniach dewońskich z naciekami i namuliskami
• Moczydło Rezerwaty przyrody wychodnie i odsłonięcia skał dewońskich permskich i triasowych; pozostałości historycznego górnictwa kruszczu ołowiu
 • Chelosiowa Jama Rezerwaty przyrody unikatowy zespół form krasowych podziemnych i powierzchniowych z różnych okresów geologicznych.
 • Wolica Rezerwaty przyrody Ochrona profilu osadów dolnego wapienia muszlowego (środkowy trias)odsłaniających się w ścianach nieczynnego kamieniołomu.
• Góra Miedzianka Rezerwaty przyrody najwyższe wzniesienie Gór Chęcińskich (357m npm) zbudowane z wapieni paleozoicznych; zjawiska krasowe i mineralizacji; ślady dawnego górnictwa
• Biesak-Białogon Rezerwaty przyrody wychodnie skał ordowickich i kambryjskich
• Milechowy Rezerwaty przyrody naturalne lasy typu świetlistej dąbrowy grądy wysokie lipowo-grabowe las mieszany sosnowo-dębowy wtórne zarośla i murawy kserotermiczne; w runie lasów występują
 • Kadzielnia Rezerwaty przyrody wzgórze zbudowane z wapieni paleozoicznych ze zjawiskami krasowymi znaleziska paleontologiczne
 • Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego(Ślichowice) Rezerwaty przyrody odkrywka skalna z fałdem paleozoicznym skał wapiennych
• Wietrznia im.Zbigniewa Rubinowskiego Rezerwaty przyrody Zespół wyrobisk odsłaniających profile wapieni dewońskich ( m.in. ciemne wapienie ziarniste, jasne wapienie grubodetryczne, płytowe wapienie bitumiczne, łupki margliste,wapienie gruzłowe) ze skamieniałościami fauny dewońskiej.
• Radomice Rezerwaty przyrody naturalne stanowisko cisa (Taxus baccata 

ŁOSIEŃ

 Łosień pojawia się w roku 1430 jako Lossyen, w 1520 Loschen, w 1540 jako Losieny
Leży w zachodniej części gminy Piekoszów za Wincentowem, Łubnem, w sąsiedztwie Podłosienka i Łosienka, oraz Małogoskiego i Korczyna. Budynek szkoły jest na początku wsi ma numer 1. Jest to murowany piętrowy obiekt. W sąsiedztwie las, pola. Oddany został w 1989 roku. Szkoła otrzymała imię Henryka Sienkiewicz. Znajduje się boisko, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica, pracownia biologiczna i informatyczna. Obecnie w budynku mieści się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Łosień to parafia rzymsko-katolicka należąca do dekanatu piekoszowskiego. W skład wchodzą wsie Korczyn, Małogoskie, Łosień, Łosienek, Podłosienek, Łubno. Połączenie z Kielcami i Piekoszowem zapewniają busy , oraz MPK nr. 26 Do stacji kolejowej 6 km. Przez wieś wiedzie niebieska ścieżka rowerowa.
Kreator stron internetowych - przetestuj